L1021737

Photo by Pedro Ribeiro Simoes

Lori Denman-Underhill
Lori Denman-Underhill uses the power of the press to raise awareness about endless causes.